ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ข้อมูล โนราเติม วิน วาด

คูเต่า

จินตนาการ

มุตโต เอกลักษณ์เฉพาะที่มีมาจากพรสวรรค์ ของ โนราเติม


ย้อนหลัง แรงบันดาลใจ อ่านต่อ ที่นี่

“เมื่อครัังรับราชการที่ มอ. ใจจจ่อเพื่อสืบสายลายลูกเสือ..” การแสดงที่กรุงเทพมหานคร และการเดินทางไปครั้งเดียวกัน ข้าพเจ้าได้มีโอกาสรำโนราถวายพ่อหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่โรงละครแห่งชาติ ดังนั้นลูกหญิงของโนราเติม วิน วาด ๓ ใน ๔ คน จึงได้มีโอกาสรำถวายพ่อหลวง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และพระโอรสพระธิดาทั้งสี่ พี่วันเต็ม-พี่เววตาขณะเรียนอยู่โรงเรียนพิพัฒนา กทม. ว รำถวายเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๗ และวราภรณ์รำถวายเมื่อปี ๒๕๒๓ ขณะรับราชการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คงเป็นบุญญาบารมีของพ่อทำให้เรา ๓ คนพี่น้องได้รับสิงดีๆที่สุดในชีวิตด้วยกัน

อนุสรณ์สถานโนราเติม เมืองตรังป้จุบันตั้งอยู่ หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

วันนี้ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ “กลุ่มรักษ์โนรา ตำบลคูเต่า” จะรำโนราในพิธีเปิดงาน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระดับจังหวัด ณ บริเวณลานหน้าสนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาแล้ว และพวกเราจะแสดงกันอย่างเต็มที่ในโอกาสวันอันสำคัญยิ่งนี้

ปฏิบัติหน้าเพื่อการสิบสานมรดกของไทย – ศิลปกรรมด้านการแสดงมโนรา

15679total sites visits.